هیت سینک


پروفیل آلومینیوم هیت سینک روشنایی – آنودایز مشکی
اطلاعات بیشتر