لوور


پروفیل خورشیدی و منقاری لوور دوکی شکل
اطلاعات بیشتر