ایمیل ما:
info@aluminumonline.ir
تماس با ما :
021-46048447
021-46048449

تیم ما

نفیسه ایزدخواه

معاونت بازرگانی

تماس: ۱۷۹۱ ۲۸۹ ۹۱۲ ۹۸+

محسن غلامی

مسئول واحد تامین

تماس: ۱۰۱۷ ۰۲۷ ۹۱۲ ۹۸+

شهرجردی

مسئول واحد فروش

تماس: ۷۶۳۱ ۱۹۸ ۹۱۲ ۹۸+

مقالات پروفیل آلومینیوم